Küldetésünk és Mottónk

Krisztust bemutatni
Reményt ébreszteni
Társadalmat formálni

Kik vagyunk?

A Pécsi Baptista Gyülekezet olyan közösség,

 1. melyben biztonságos otthont és szeretetteljes elfogadást találhat mindenki.
 2. melyben felfedezhetjük a Teremtő Isten velünk kapcsolatos célját, életünk értelmét.
 3. melyben bátorítást kaphatunk az Istent dicsőítő, aktív és értelmes életre.

A Pécsi Baptista Gyülekezet vallja és követi a négy baptista alapelvet, melyek a következők:

 1. A hit és az életvitel tekintetében a Biblia a legfőbb tekintély.
 2. A Gyülekezet a Krisztusban hívők közössége, ezért a keresztség önként vállalt tanúságtétel.
 3. Minden hívő Isten papságához tartozik, ezért a helyi gyülekezet viseli a felelősséget életében és küldetésében.
 4. Valljuk a lelkiismeret szabadságát, valamint az állam és az egyház teljes szétválasztását.

Alapok és Célok

Gyülekezeti életünk alapjait a Biblia tanításából merítjük. Két jelentős ige foglalja össze leginkább azt, amit hitünk szerint az Úr Jézus Krisztus, a Gyülekezet Ura küldetésként helyezett elénk.

A Máté 22:37-39. helyen is elénk tárt NAGY PARANCSOLAT összefoglalja életvitelünk és gondolkodásunk kereteit.

A Máté 28:18-20. helyen Jézus Krisztus a MISSZIÓPARANCS-ban összefoglalja a Gyülekezet rendeltetését.

Ebből a két igeszakaszból öt stratégiai célt, azaz küldetést tudunk megfogalmazni, melyek mentén szeretnénk gyülekezeti életünket megvalósítani.

 1. Isten dicsőítése – „szeresd az Urat, a te Istenedet…”
 2. Embertársaink szolgálata – „szeresd felebarátodat, mint magadat”
 3. Az Evangélium hirdetése – „tegyetek tanítvánnyá minden népeket”
 4. Közösség gyakorlása – „bemerítve őket”
 5. Tanítványság, növekedés – „tanítva őket”

Ezeket a célokat szeretnénk

 1. a gyülekezet tagjai életében,
 2. a gyülekezetet alkotó kiscsoportok életében,
 3. valamint a teljes gyülekezet életében is

kiegyensúlyozottan megvalósítani, és ilyen módon egészséges egyéni, kisközösségi és gyülekezeti életet élni.

Értékeink

Imádkozó gyülekezet vagyunk. Az Isten jelenlétében külön-külön és közösen eltöltött idő tesz minket alkalmassá arra, hogy megérthessük Istenünk régi és új kijelentéseit, a Vele való közösség ad erőt arra, hogy megszentelt élettel végezzük szolgálatunkat.

Az Isten népére jellemző szeretetteljes és elfogadó közösségben élünk, ami megteremti a lelki növekedés lehetőségét.

A hívő ember magát Mindenható Urához, és annak népéhez elkötelezve, odaszánt és áldozatvállaló hitéletben valósítja meg földi küldetését.

A Gyülekezet szolgálatát mindenki önkéntes módon, örömmel, a saját adottságainak megfelelő területen végzi. A vezetők feladata, hogy a tagokat az ilyen szolgálatban ösztönözzék és támogassák.

A gyülekezet rendszeresen találkozik istentiszteleteken azért, hogy Istent közösen szolgálja és dicsőítse, miközben az istentiszteletek inspiráló módon segítik a tagok hitéletben való növekedését, szolgálatát.

A Gyülekezet kisközösségekben él, melyek keretében az emberek hatékonyan segítik egymást a Krisztustól kapott értékeik megélésében.

Úgy gondoljuk hogy a Bibliából megérthető alapértékek örök érvényűek, éppen ezért igyekszünk azokat a környező társadalom kultúrájának megfelelően, korszerű és célszerű eszközökkel mindenki számára elérhetővé tenni